Zespół zarządzania projektem wg metodyki PRINCE2®

Nasz zespół zrealizował i  koordynował ponad 100 projektów finansowanych ze środków krajowych i unijnych. Były to projekty m.in. dla Wojewódzkiego Urzędu Pracy, Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości S.A., Dolnośląskiej Agencji Rozwoju Regionalnego, Politechniki Śląskiej, Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Gliwickiej Agencji Inicjatyw Gospodarczych, Ministerstwa Edukacji Narodowej, Stowarzyszenia Współpracy Regionalnej, OWES Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego, Urzędu Marszałkowskiego, samorządów, jednostek organizacyjnych, szkół, firm prywatnych. Naszą mocną stroną jest merytoryczne przygotowanie. Współuczestniczymy w tworzeniu dokumentów programowych np.  Strategii Polityki Społecznej Województwa Śląskiego, Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych,  Strategii Rozwoju, Lokalnych Programów Rewitalizacji, Zintegrowanych i Regionalnych Inwestycji Terytorialnych.

Nasze szeregi zasilają magistrowie, doktoranci i doktorzy.

Uczestniczymy na bieżąco w konferencjach z różnych dziedzin naukowych – stąd szeroki zakres widzenia…

Nasza kadra to:
1) Specjaliści ds.:
– projektów międzynarodowych i krajowych
– rzecznictwa, partycypacji i realizacji działań w zakresie współpracy JST i NGO
– opracowywania i współtworzenia dokumentów programowych w ramach RPO WŚL 2014-2020,
– opracowywania, realizacji oraz zarządzania i kierowania projektami ze środków ministerialnych,
– tworzenia i prowadzenia własnej działalności gospodarczej, także w formie spółdzielni socjalnych,
– budowy biznesplanu/studium wykonalności,
– pozyskiwania środków finansowych,
– zasad pisania projektów,
– budowy budżetów projektowych,
– dokumentacji wewnętrznej firmy,
– źródeł finansowania działalności gospodarczej,
– tworzenia narzędzi do badań socjologicznych,
– szkoleń (rozwój osobisty),
– social media,
– realizacji audytów, planów marketingowych,
– optymalizacji kosztów
– projektowania, rozwoju i wdrażania komputerowych baz danych na potrzeby realizacji projektów, narzędzi monitorowania i oceny

W tym na rzecz ekonomii społecznej:
->Ekspert / specjalista ds. monitorowania i oceny m.in. w programach Phare 2001/2002/2003, EFS: SPO RZL, POKL, RPO
->Menadżer projektów międzynarodowych, w tym “transferujących innowacje – Business development and Qualification”
->Wdrożeniowiec programów unijnych (regionalnych i ogólnopolskich)- praca w projektach dla Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Katowicach, Politechniki Śląskiej w Gliwicach, Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, WYG International / IMC Polska, Górnośląskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A., oraz Gliwickiej Agencji Inicjatyw Gospodarczych
->Doradca KSU dla MSP (akredytacja PARP)
->Członek Rady Działalności Pożytku Publicznego Województwa Śląskiego
->Specjalista ds. promocji programu wojewódzkiego: FIO 2014-2016 – Śląskie Lokalnie
->Autor, współautor i koordynator projektów społecznych, w tym dofinansowanych ze środków UE i budżetu państwa oraz budżetu województwa
->Doradca i szkoleniowiec dla przedstawicieli JST i NGO, m.in. z zakresu współpracy międzysektorowej
->Ekspert do spraw finansowych: projekty IW EQUAL inne w obecnym okresie programowym
->Inspektor ds. planowania i statystyki
->Menadżer ds sprawozdawczo – rozliczeniowych (projekty unijne)
->Członek Grupy Sterującej „Program Zindywidualizowanego Wsparcia”- program innowacyjny testujący rozwiązania systemowe
->Członek „Design do usług”- projektowanie usług publicznych przy wykorzystaniu metodologii myślenia projektowego. Partnerzy projektu – Design Wales, Katowicka Akademia Sztuk Pięknych, Ars Cameralis Silesia Superioris, Politechnika Śląska w Gliwicach oraz Zamek Cieszyn, Śląski Urząd Marszałkowski
->Członek Zarządu Federacji-Forum Organizacji Pozarządowych Subregionu Zachodniego.

2) oraz
->Koordynatorzy przy realizacji projektów innowacyjnych, w tym z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2004-2015, Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój i Regionalnego Programu Operacyjnego, Regionalnego Programu Operacyjnego 2014-2020 i innych Programów Operacyjnych,
->Eksperci oceniający projekty unijne,
->Prawnicy – w szczególności Prawo Unii Europejskiej,
->Księgowi ds. projektów europejskich ( w tym Egzaminator Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej, nauczyciele akademiccy, certyfikowani księgowi)
->Psychologowie (w tym z doświadczeniem: Poradnia Zdrowia Psychicznego, Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna, Centrum Terapii Nerwic Depresji i Uzależnień, nauczyciele psychologii-Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa w Katowicach, Ośrodek Rehabilitacyjno Edukacyjno -Wychowawczy, Punkt Wczesnej Interwencji Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym, Poradnia Wychowawczo-Zawodowa )
->Socjologowie.