Rewitalizacja to kompleksowy proces przemian społecznych, ekonomicznych, przestrzennych i technicznych służących wyprowadzeniu ze stanu kryzysowego najbardziej zdegradowanych obszarów [www.mr.gov.pl].
Rewitalizacja jest jednym z priorytetów działania Rządu. Rolą władz centralnych jest umożliwianie i upowszechnianie działań rewitalizacyjnych w najbardziej zdegradowanych obszarach miast, różnej wielkości i o różnej skali problemów. Dlatego na poziomie krajowym zidentyfikowana została potrzeba rozwijania ram prawnych oraz inicjowania efektywnych rozwiązań systemowych i wzbogacania palety źródeł finansowania, a także upowszechniania wiedzy i modelowego prowadzenia rewitalizacji.

Nasz Zespół bierze udział w procesach rewitalizacyjnych poprzez planowanie procesów rewitalizacji,  przeprowadzenie rzetelnej diagnozy dla całej gminy oraz obszaru problemowego,  przeprowadzenie konsultacji społecznych,  opracowanie planu struktury projektu --> od pomysłu do realizacji. Nasi specjaliści to autorzy wielu dokumentów strategicznych. Innowacją w tworzeniu dokumentów jest realna kompleksowość i komplementarność w pracach Zespołu, a bazą - myślenie Design Thinking. Nic co rewitalizacyjne nie jest nam obce: doradztwo i konsultacje eksperckie, organizowanie wizyt studyjnych  w kraju i za granicą,  przygotowanie i zaplanowanie partycypacji (udziału) społeczności lokalnej w procesie rewitalizacji, organizacja i przeprowadzanie debat, spotkań i rozmów kluczowych liderów procesu rewitalizacji, modelowanie współpracy między nimi ..i tak moglibyśmy całymi godzinami...

 

 

 

Advertisements