physics-765638_1920.jpg

Uczmy matematyki, tak jak radził Stefan Banach.<---polecam lekturę.

To kolejny projekt w ramach innowacji społecznych. Podjęliśmy trud promowania innego wymiaru nauki. Tu wykorzystujemy idee matchmakingu. Wg dr Emanuela Kulczyckiego "komunikacja naukowa jest częścią procesu naukowego tak samo jak gromadzenie czy analizowanie danych. Komunikowanie o nauce nie jest zatem traktowane jedynie jako „informowanie o pracach naukowców”, lecz staje się (w ujęciu np. filozofii kultury) procesem ugruntowującym samą naukę"


O nauce w kulturze masowej dyskutuje się na różnych konferencjach, na XII Krakowskiej Konferencji Metodologicznej wysnuto
wniosek, że „wykształcenie i kultura to nie tylko znajomość historii i literatury, ale także biologii i fizyki.
Człowiek, który nie potrafi wyjaśnić, dlaczego zwiększone ciśnienie krwi w organizmie powoduje spowolnienie
jej przepływu – jest tak samo niekulturalny jak ten, kto sądzi, że Lalka Bolesława Prusa jest utworem
romantycznym, bo traktuje o nieszczęśliwej miłości Wokulskiego do Izabeli.”

Wg PWN dla jednych badaczy kultura jest kategorią niezwykle szeroką (tzw. globalne pojęcie kultury),
obejmującą np. całokształt duchowego i materialnego dorobku społeczeństwa, przekazywanych z pokolenia
na pokolenie wierzeń i praktyk jego członków, przyjętych przez nich wzorów postępowania itd., podczas gdy
dla innych kultura to jedynie wycinek owej całości (piśmiennictwo, teatr, muzyka itp.), do którego nie należą
np. nauka czy technika. Rozległość problematyki kultury (zwłaszcza rozumianej globalnie) sprawiła, iż
wielokrotnie podejmowano próby jej uszczegółowienia drogą wyodrębniania różnych typów kultury
(tradycyjna, ludowa, nowoczesna, masowa itp.), różnych jej sfer, aspektów (np. materialna, duchowa,
społeczna) czy takich jej względnie odrębnych dziedzin, jak kultura polityczna, ekonomiczna, prawna,
literacka, artystyczna itd. Projekt ma na celu powrót do korzeni, kiedy kultura była budowana przez
współistnienie nauk humanistycznych z naukami ścisłymi (Starożytna Grecja czy Rzym). Przedsięwzięcie ma
na celu popularyzacje nauki, poprzez ukazanie innego jej oblicza. Jest to tworzenie nowego wymiaru
kultury (z łac. colere = „uprawa, dbać, pielęgnować, kształcenie”) - kultury społecznej, opartej na wiedzy.

To nowatorski pomysł przeniesienia przedsięwzięcia, jakie ma miejsce na Uniwersytecie Śląskim,
Ekonomicznym i innych uczelniach w całej Polsce - istotą koncepcji "uniwersytetów dzieci" jest organizowanie
zajęć edukacyjnych dla uczniów szkół podstawowych, prowadzonych przez naukowców i nauczycieli
akademickich w salach i aulach wydziałów uniwersyteckich. Koncepcja niniejszego przedsięwzięcia wiąże się z
organizowaniem zjazdów poza uczelnią i dla szerszego grona niż tylko dzieci ze szkół podstawowych.


Advertisements