Nasz zespół zrealizował i  koordynował ponad 100 projektów finansowanych ze środków krajowych i unijnych.

Były to projekty m.in. dla Wojewódzkiego Urzędu Pracy, Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości S.A., Dolnośląskiej Agencji Rozwoju Regionalnego, Politechniki Śląskiej, Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Gliwickiej Agencji Inicjatyw Gospodarczych, Ministerstwa Edukacji Narodowej, Stowarzyszenia Współpracy Regionalnej, OWES Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego, Urzędu Marszałkowskiego, samorządów, jednostek organizacyjnych, szkół, firm prywatnych.

Naszą mocną stroną jest merytoryczne przygotowanie. Współuczestniczymy w tworzeniu dokumentów programowych np.  Strategii Polityki Społecznej Województwa Śląskiego, Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych,  Strategii Rozwoju, Lokalnych Programów Rewitalizacji, Zintegrowanych I Regionalnych Inwestycji Terytorialnych.
Nasza praca jest ściśle zintegrowana z nauką. Współpracujemy z Katedra Badań Strategicznych i Regionalnych,  Centrum Badań i Studiów nad Rynkiem Pracy czy Zakładem Zarządzania Rozwojem Lokalnym i Regionalnym.
Advertisements