Naszą organizacje cechują trzy elementy:

-profesjonalizm

-innowacyjność

-progresja.

Globalizacja, nowe technologie, nauka - zaprowadziły nas właśnie tu.

Nasza kadra to:

1)Specjaliści ds.:
 -rzecznictwa, partycypacji i realizacji działań w zakresie współpracy JST i NGO
 -opracowywania i współtworzenia dokumentów programowych w ramach RPO WŚL 2014-2020,
 -opracowywania, realizacji oraz zarządzania i kierowania projektami ze środków ministerialnych,
 -tworzenia i prowadzenia własnej działalności gospodarczej, także w formie spółdzielni socjalnych,
 - budowy biznes planu/studium wykonalności,
 - pozyskiwania środków finansowych, 
 - zasad pisania projektów,
 - budowy budżetów projektowych,
 - dokumentacji wewnętrznej firmy,
 - źródeł finansowania działalności gospodarczej,
 - tworzenia narzędzi do badań socjologicznych,
 - szkoleń (rozwój osobisty),
 - social media,
 - realizacji audytów, planów marketingowych,
 - optymalizacji kosztów
 - projektowania, rozwoju i wdrażania komputerowych baz danych na potrzeby realizacji projektów, narzędzi monitorowania i oceny


 W tym na rzecz ekonomii społecznej:
 ->Ekspert / specjalista ds. monitorowania i oceny m.in. w programach Phare 2001/2002/2003, EFS: SPO RZL, POKL.
 ->Wdrożeniowiec programów unijnych (regionalnych i ogólnopolskich)- praca w projektach dla Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Katowicach, Politechniki Śląskiej w Gliwicach, Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, WYG International / IMC Polska, Górnośląskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A., oraz Gliwickiej Agencji Inicjatyw Gospodarczych
 ->Doradca KSU dla MSP (akredytacja PARP)
 ->Członek Rady Działalności Pożytku Publicznego Województwa Śląskiego 
 ->Specjalista ds. promocji programu wojewódzkiego: FIO 2014-2016 - Śląskie Lokalnie 
 Autor, współautor i koordynator projektów społecznych, w tym dofinansowanych ze środków UE i budżetu państwa oraz budżetu województwa
 ->Doradca i szkoleniowiec dla przedstawicieli JST i NGO, m.in. z zakresu współpracy międzysektorowej
 ->Ekspert do spraw finansowych: projekty IW EQUAL inne w obecnym okresie programowym
 ->Inspektor ds. planowania i statystyki 
 ->Menadżer ds sprawozdawczo - rozliczeniowych (projekty unijne)
 ->Członek Grupy Sterującej „Program Zindywidualizowanego Wsparcia”- program innowacyjny testujący rozwiązania systemowe
 ->Członek „Design do usług”- projektowanie usług publicznych przy wykorzystaniu metodologii myślenia projektowego. Partnerzy projektu - Design Wales, Katowicka Akademia Sztuk Pięknych, Ars Cameralis Silesia Superioris, Politechnika Śląska w Gliwicach oraz Zamek Cieszyn, Śląski Urząd Marszałkowski, 
 ->Członek Zarządu Federacji-Forum Organizacji Pozarządowych Subregionu Zachodniego

2) oraz
 ->Koordynatorzy przy realizacji projektów innowacyjnych, w tym z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2004-2015, Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój i Regionalnego Programu Operacyjnego, Regionalnego Programu Operacyjnego 2014-2020 i innych Programów Operacyjnych,
 Prawnicy - Prawo Unii Europejskiej,
 ->Księgowi ds. projektów europejskich ( w tym Egzaminator Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej, nauczyciele akademiccy, certyfikowani księgowi)
 ->Psychologowie (w tym z doświadczeniem: Poradnia Zdrowia Psychicznego, Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna, Centrum Terapii Nerwic Depresji i Uzależnień ,nauczyciele psychologii-Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa w Katowicach, Ośrodek Rehabilitacyjno Edukacyjno -Wychowawczy, Punkt Wczesnej Interwencji Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym, Poradnia Wychowawczo-Zawodowa )
 ->Socjologowie.a to dopiero początek....
Advertisements